# داستان

خدایا چه در سر دارم؟

  خدایا چه در سردارم؟   چرا اینگونهنالانم؟   پریشانم   گویی کهبیمارم   دلم از غصه مینالد . پریشان کردهاحوالم   خدایا منپریشانم   .چرا گم گشتهفریادم؟   چرا بی عرضه اماینقدر . که از حال خود ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 13 بازدید