ادامه .. 10

 

 

 

 

 

sahel.1376:رضا پاشو

rasha_hate:کجا

sahel.1376:اماده شو

sahel.1376:بریم بیرون

rasha_hate:باشه

rasha_hate:وایسا

rasha_hate:جورابم نیست

sahel.1376:کجا میری؟

sahel.1376:ای شلخته

rasha_hate:کجا گذاشتیش؟

sahel.1376:خو جوراب نپوش

sahel.1376:ببین تو کمده نیس؟

rasha_hate:نیگا کردم نبود

rasha_hate:یکیش زیر تخته

rasha_hate:اون یکیش نیست

rasha_hate:کجایی

rasha_hate:صدات در نمیاد

rasha_hate:سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحل

sahel.1376:کجایی؟

rasha_hate:من اینجام

rasha_hate:تو نیستی

sahel.1376:یادت نیس کجا گذاشتسش؟

rasha_hate:بیخیال

rasha_hate:نمیپوشم

rasha_hate:بیا بریم

sahel.1376:وایساخو

sahel.1376:منم باید اماده شم

rasha_hate:وای خدا...

sahel.1376:چیه؟

rasha_hate:یکسال بعد

sahel.1376:خنده

rasha_hate:نیشخند

sahel.1376:کیفمو بیارم

sahel.1376:؟

rasha_hate:پولم بیاریاااااااااااااااااااااا

rasha_hate:اره بابا

sahel.1376:به یه شرط

rasha_hate:چی

sahel.1376:منو ببری شهربازی

rasha_hate:نخیرم

sahel.1376:چرا؟

rasha_hate:اول باید پولشو بدی بعد

sahel.1376:ای خسیس

sahel.1376:بازم من پول بدم؟

rasha_hate:تو دلتمیخواد بری شهر بازی ..

rasha_hate:من چیکار کنم خو

sahel.1376:میبریم؟

rasha_hate:اره

sahel.1376:ماچ

sahel.1376:خوب بریم

rasha_hate:چقد پول برداشتی؟

sahel.1376:60 تومن

rasha_hate:کمه خووووووو.. برو از بابات یکم دیگه بگیر

rasha_hate:بدو آفری

rasha_hate:آفرین

sahel.1376:میخای چیکار؟

rasha_hate:لازم میشه خو

sahel.1376:نه بسه

sahel.1376:بریم

rasha_hate:ای خدا .. اینم یاد گرفته هاااااااااااا

rasha_hate:باشه بریم

sahel.1376:بریم

sahel.1376:من باید سوار اژدهعا شم

rasha_hate:بدو یه تاکسی بگیر. من بیام

sahel.1376:ها

sahel.1376:تاکسی نمیخایم

rasha_hate:باشه خو حالا بذار برسیم بعد

sahel.1376:که

rasha_hate:ایییییی

sahel.1376:با خط 11 میریم

rasha_hate:بوشه

rasha_hate:بریم

rasha_hate:اژدها بلیطش چقد میشه؟

sahel.1376:چه میدونم

sahel.1376:میشه چرتکه نندازی

sahel.1376:؟

rasha_hate:نمیشه خو

rasha_hate:باید حساب کتاب کنم دیگه

sahel.1376:نترس

sahel.1376:خو

sahel.1376:ولخرجی نمیکنم

rasha_hate:نه بابا

rasha_hate:مگه پول تو نیست؟

sahel.1376:پول من و تو نداره مکمه

rasha_hate:باشه

rasha_hate:گلوم خشکید

sahel.1376:ای

sahel.1376:هنوز که دو قدم راه نرفتیم که

rasha_hate:نه واسه اوننگفتمکه

sahel.1376:پس چی؟

rasha_hate:فکر میکردم پولو از بابات گرفتی

rasha_hate:ناراحت

sahel.1376:از حساب خودم کشیدم

rasha_hate:ناراحتچقدر تو حسابت موند؟

sahel.1376:چیه خو؟

sahel.1376:یه 200 تومنی دارم

rasha_hate:خوبه

rasha_hate:پس بریم

sahel.1376:چی میخوری بگیرم؟

rasha_hate:بیا اینور الان میری زیر ماشین...

rasha_hate:اه

sahel.1376:چیه خو رفتم برات نوشیدنی بخرم

sahel.1376:به من چه اینا رانندگی بلد نیستن

rasha_hate:از خط کشی رد شو خو

sahel.1376:رضا

sahel.1376:شبه

sahel.1376:خط کشارو ندیدنم

rasha_hate:باشه حالا

sahel.1376:خوب

sahel.1376:چی میخوری؟

rasha_hate:مث همیشه

rasha_hate:اگه گفتی چی؟

sahel.1376:پفک

rasha_hate:خنثی

sahel.1376:چیپس

sahel.1376:چیه خو؟

sahel.1376:قهوه میخوای؟

rasha_hate:میگم گلوم خشکیده هاااااااااااااا

rasha_hate:آب انار

sahel.1376:خنده

rasha_hate:نخند اون مرده داره نگاه میکنه

rasha_hate:سرتو بنداز پایین

rasha_hate:پایین تر

sahel.1376:چه غیرتی

rasha_hate:خنده

rasha_hate:قهقهه

sahel.1376:خوب بیا بگیر

sahel.1376:اینم اب انار

rasha_hate:واسه خودت چی گرفتی؟

sahel.1376:منم اب انار خو

rasha_hate:ای

sahel.1376:بگو چرا؟

rasha_hate:چرا

sahel.1376:اگه یه چیز دیگه میگرفتم مال منم میخوردی خو

rasha_hate:راس میگی...

rasha_hate:ولی الانم بعیدنیستااااااااااا

rasha_hate:توصیه میکنم زودتر بخوری

sahel.1376:ای

rasha_hate:وایسا نخور

sahel.1376:دهنیه دیگه

sahel.1376:نمیتونی بخوریش

rasha_hate:بیا عوضش کنیم

sahel.1376:چرا؟

rasha_hate:چرا نمیتونم

rasha_hate:خیلی هم خوب میتونم

rasha_hate:مال تو یکم زیاد شده خو

sahel.1376:خنده

rasha_hate:قهقهه

sahel.1376:منکه دارم میخورم

rasha_hate:باشه

rasha_hate:من یکی دیگه میگیرم

sahel.1376:خوب

sahel.1376:بریم من پفک بگیرم

sahel.1376:تخمه

sahel.1376:دیگه چی؟

sahel.1376:اهان لواشک

rasha_hate:خوشمزه

sahel.1376:تو چیززی نمیخوای؟

rasha_hate:من...

rasha_hate:نه همینا خوبه

rasha_hate:فعلا بریم

sahel.1376:وایسا

sahel.1376:کرانچی نگرفتم

rasha_hate:زود با دیگه

sahel.1376:چه طعمیشو بگیرم؟

rasha_hate:نمیدونم... تو چی دوس داری؟

sahel.1376:من هم کچاپشو

sahel.1376:هم پنیری

sahel.1376:هم فلفلی

sahel.1376:نیشخند

rasha_hate:فلفلی نه.. تنده... مجبور میشیم یه نوشیدنی دیگه بگیریم.. اقتصادی نیست

sahel.1376:خنده

rasha_hate:نیشخند

sahel.1376:اب معدنیم خریدم

sahel.1376:خوبریم

rasha_hate:بریم

rasha_hate:اون فلفلیشو بده به این بچه

rasha_hate:داره نیگامون میکنه

sahel.1376:بچه گناه داره فلفلی بخوره خو

rasha_hate:نه بابا بذار اونو بخوره تا دیگه هوس نکنه

sahel.1376:خنده

sahel.1376:من بچه هارو اذیت نمیکنم

rasha_hate:اذیت نمیکنم که...

rasha_hate:و.اسه خاطر خودش میگم

rasha_hate:بذار پولشو جمع کنه

rasha_hate:سرمایه کنه واسه خودش

rasha_hate:نیشخند

sahel.1376:خو

sahel.1376:بریم

sahel.1376:هوا خوبه ها

sahel.1376:خنکه

rasha_hate:اوهوم...

rasha_hate:عالیه

rasha_hate:راستی؟؟؟

sahel.1376:چیه؟

rasha_hate:این وقت شب بچه رو چجوری دیدیم ما؟؟

sahel.1376:خنده

rasha_hate:قهقهه

sahel.1376:مسافرن خو

rasha_hate:اهان راس میگی

sahel.1376:اومدن تو پارک

sahel.1376:راستی

sahel.1376:ما الان اردبیلیم یا کرمانشاه؟

rasha_hate:کرمانشاهه دیگه

rasha_hate:نمیبینی اون مرده داره کردی میحرفه

sahel.1376:اره راس میگی

sahel.1376:بریم بشینیم

sahel.1376:رو اون صندلیه

rasha_hate:باشه..

rasha_hate:بریم

rasha_hate:آخیییییییییییییییییییییییییییییش

rasha_hate:خسته شدم

sahel.1376:ای تنبل

sahel.1376:با دوقدم راه رفتن خسته شدی

sahel.1376:؟

rasha_hate:تنبل خودتی..

rasha_hate:خسته نیستم که

sahel.1376:تویی

rasha_hate:این جمله رو هر وقت رو نیمکت ننشستی باید بگی

sahel.1376:من که ننشستم

sahel.1376:سرپام هنوز

rasha_hate:ایییییییییییی

rasha_hate:بشین خو

sahel.1376:اونوقت بهم میگی تنبل

rasha_hate:نه بابا

rasha_hate:بیا بشین

rasha_hate:وایسا

rasha_hate:تو بیا اینور بشین

sahel.1376:چرا؟

rasha_hate:آخه از اونور باد میومد.. گفتم تو جل باد باشی.. تا من سردم نشه

rasha_hate:لبخند

sahel.1376:خنده

sahel.1376:بهت گفتم استین کوتاه نپوش

sahel.1376:برا همین گفتم

sahel.1376:گوش نکردی

rasha_hate:نمیتونم خو

rasha_hate:یه چیزی بده بخوریم خو

sahel.1376:چی بخوریم؟

rasha_hate:لواشک

rasha_hate:خوشمزه

sahel.1376:نخیرم

sahel.1376:ل.واشکارو برا خودم گرفتم

sahel.1376:تو تخمه بخور

rasha_hate:اییییییییییییییییییییی

rasha_hate:نمیخوام تخمه میخوام چیکار

rasha_hate:من لواشک دوس دارم خو

sahel.1376:گریه

sahel.1376:نمیخوام

rasha_hate:لااقل بذار یه بار لیس بزنم

sahel.1376:ای

sahel.1376:اونوقت مجبور میشم

sahel.1376:بدم

sahel.1376:بخو.ری همشو

rasha_hate:نیشخند

sahel.1376:بیا

rasha_hate:خب تو اول لیس بزن.. بعد بده من بخورم

sahel.1376:بگیرش

sahel.1376:بیا بخورش خو

sahel.1376:اینم برا اینکه منو اوردی اینجا

rasha_hate:نمیخوای لیس بزنی؟

sahel.1376:دادم بخوریش خو

sahel.1376:من یکی دیگه میخورم

rasha_hate:خب میخوام اول لیس بزنی بعدبخورم

sahel.1376:خنثی

rasha_hate:نیشخند

rasha_hate:چیه

rasha_hate:بابا اینجوری خوشمزه تر میشه خو

sahel.1376:دیووووووووووووووووووووووووووووووووونه

rasha_hate:باشه خو

rasha_hate:اصلا نخواستم

sahel.1376:چرا؟

rasha_hate:چرا لیس نمیزنی خو

sahel.1376:مریض میشی خو

rasha_hate:مریض چیه.. میرم بهشت

sahel.1376:ماچ

rasha_hate:ماچ

rasha_hate:بسه بسه دیگه

rasha_hate:میبینی که گشت داره اینجا قدم میزنه

sahel.1376:بریم بلیط بخریم؟

rasha_hate:برو بخر خو

sahel.1376:ای

sahel.1376:تنهایی برم؟

rasha_hate:اول قول بده پولشو خودت میدی تا باهات بیام

sahel.1376:قول

rasha_hate:باشه بریم

sahel.1376:اول بریم سوار اژدها شیم

sahel.1376:بعدش

sahel.1376:سفینه فضاییه

rasha_hate:باشه ... اژدها همین وسطا میشینماااااااا

sahel.1376:ای چرا؟

sahel.1376:بریم صنلی اخر

rasha_hate:نه اینجا بهتره.. من نوشیدنی زیاد خوردم...

rasha_hate:خجالت

sahel.1376:دیوونه

sahel.1376:وسطاش باحال نیس

rasha_hate:شلوارمو خیس میکنماااااااااااااا ... آبرومون میره خجالت

sahel.1376:باشه خو

sahel.1376:یه بار منو اوردی شهربازیا

rasha_hate:باشه بریم..

rasha_hate:ولی

rasha_hate:عواقبش پای خودت

sahel.1376:نمیخوام

sahel.1376:همین وسط بشینیم

rasha_hate:قهقهه

rasha_hate:ترسیدی؟

sahel.1376:اره خو

rasha_hate:شوخی کردم بابا...

rasha_hate:بریم همون صندلی آخر

sahel.1376:مطمئنی؟

rasha_hate:قهقههاره

sahel.1376:باشه بریم

sahel.1376:فقط یه چیزی

rasha_hate:چی

sahel.1376:من جیغ و داد زیاد میزنما

rasha_hate:وای خدا

rasha_hate:باشه بریم

sahel.1376:بریم

sahel.1376:من شهربازیو خیلی دوس دارم

sahel.1376:قبلاها خیلی میومدم

sahel.1376:ولی دیگه زیاد نمیام

rasha_hate:من نه خیلی

rasha_hate:یه جای آرومو ترجیح میدم

rasha_hate:یه نیمکت خالی

sahel.1376:خندیدن بچه ها بهم انرزی میده

sahel.1376:بعضی وقتا میرم پارک

sahel.1376:بچه هارو رو تاب هل میدم

sahel.1376:کلی ام حال میکنم باهاشون

rasha_hate:یه دریا باشه...

rasha_hate:بشینی رو ماسه ها

/ 9 نظر / 53 بازدید

چه کم نوشتی!!!!!!!!!!!!!1

ای خدا من به تو دیووووووووووووووووووووووونه چی بگم آخه[ماچ]

ساحل

آبرومونو یردی الان همه ملت میگن این دیوونه ها دیگه نوبرن والا البته حقم دارن خو

mahla

سلام داداشی/خوبببییییی؟؟؟آبجی ساحل چطوره؟/ شما اینستاگرام نداری داداش رضا؟/یا از دوستان دوروبر نمیدونی کسی داره یانه؟

فریما

همه جا باید این پرخوری کردنتو نشون بدی. خسیسم که هستی. کلا آبرو نذاشتی واسم. کچل [زبان][قلب][ماچ]

mahla

خب آیدیتو بده فالو کنم

BOY#1

[گل]لوس بازیاتون باحـــــــ[نیشخند]ــــــال بود[گل]

mahla

ممنون/یه چن روزی بهم فرصت بده/یه چنتا کار دارم انجام بدمشون/واست تعریف میکنم چی شد و من کجام و چیکا میکنم داداشی