ﻣـﻦ ﻫﻤـﻮن ﺟﺰﻳﺮه ﺑﻮدم

‫ﺧﺎﻛﻲ و ﺻﻤﻴﻤﻲ و ﮔﺮم

‫واﺳﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی ﻣﻮﺟﻬﺎ

‫ﻗـﺎﻣـﺘـﻢ ﻳـﻪ ﺑـﺴﺘﺮ ﻧـﺮم


[تصویر:  uxjob4y15j1g4veokzi6.jpg]ﻳـﻪ ﻋﺰﻳـﺰ دردوﻧـﻪ ﺑـﻮدم

‫ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻴﺲ ﻣﻮﺟﻬﺎ

‫ﻳﻪ ﻧﮕﻴﻦ ﺳﺒﺰ ﺧﺎﻟﺺ

‫روی اﻧـﮕﺸـﺘﺮ درﻳـﺎ


[تصویر:  f9le0iatcih89z036hq.jpg]


ﺗﺎ ﻛﻪ ﻳﻚ روز ﺗﻮ رﺳﻴﺪی

‫ﺗـﻮی ﻗـﻠـﺒﻢ ﭘـﺎ ﮔـﺬاﺷﺘﻲ

‫ﻏﺼﻪﻫﺎی ﻋـﺎﺷـﻘﻲ رو

‫ﺗﻮ وﺟﻮدم ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ

[تصویر:  wsyk6nqif8ayq4gqjg6i.jpg]


زﻳـﺮ رﮔـﺒـﺎر ﻧـﮕﺎﻫـﺖ

‫دﻟﻢ اﻧﮕﺎر زﻳﺮ و رو ﺷﺪ

‫ﺑﺮای داﺷـﺘﻦ ﻋﺸﻘﺖ

‫ﻫﻤﻪ ﺟﻮﻧﻢ آرزو ﺷﺪ

[تصویر:  5hrjhrmkx4r1o032y00.jpg]

 

ﺗﺎ ﻧﻔﺲ ﻛﺸﻴﺪی اﻧﮕﺎر

‫ﻧـﻔﺴﻢ ﺑﺮﻳـﺪ ﺗﻮ ﺳﻴﻨﻪ

‫اﺑﺮ و ﺑﺎد و درﻳﺎ ﮔﻔﺘﻦ

‫ﺣـﺲ ﻋـﺎﺷﻘﻲ ﻫﻤﻴﻨﻪ


[تصویر:  uxjob4y15j1g4veokzi6.jpg]


اوﻣﺪی ﺗﻮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ

‫ﺑﻲ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻲ

‫اﻣـﺎ ﺗـﺎ ﻗـﺎﻳـﻘﻲ اوﻣﺪ

‫از ﻣﻦ و دﻟﻢ ﮔﺬﺷﺘﻲ

[تصویر:  dzg3urp06mx18a2w8.png]


رﻓﺘﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ ﻋﺸﻘﺖ

‫ﺳﻮی روﺷـﻨﻲِ ﻓـﺮدا

‫ﻣـﻦ و دل اﻣـﺎ ﻧـﺸﺴﺘﻴﻢ

‫ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راﻫﺖ ﻟﺐ درﻳﺎ

[تصویر:  4zi4t3xhlod53y2e1545.jpg]


دﻳﮕﻪ رو ﺧﺎک وﺟﻮدم

ﻧﻪ ﮔﻠﻲ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ درﺧﺘﻲ

‫ﻟﺤﻈﻪﻫـﺎی ﺑـﻲ ﺗﻮ ﺑﻮدن

ﻣـﻴﮕﺬره اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳـﺨﺘﻲ

[تصویر:  ue7adw7qohq0idrv9pe.jpg]


دل ﺗـﻨﻬﺎ و ﻏﺮﻳﺒﻢ

داره اﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﻴﻤﻴﺮه

‫وﻟﻲ ﺣﺘﻲ وﻗﺖ ﻣﺮدن

ﺑﺎز ﺳﺮاﻏﺘﻮ ﻣﻴﮕﻴﺮه

[تصویر:  tr0sfp7qosxpwd4lf.jpg]


ﻣﻴﺮﺳﻪ روزی ﻛﻪ دﻳﮕﻪ

ﻗﻌﺮ درﻳـﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﻮﻧﻢ

‫اﻣﺎ ﺗﻮ درﻳﺎی ﻋﺸﻘﺖ

ﺑﺎز ﻳﻪ ﮔﻮﺷﻪای ﻣﻲﻣﻮﻧﻢ


برچسب‌ها: دل تنها و غریبم, شعر, عکس, عاشقانه
+ تاريخ ۱۳٩۱/۳/٧ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ نويسنده رضا نظرات ()